Er zijn negen functieniveaus. Deze corresponderen met de schalen A tot en met I. Het functieniveau van de medewerker is afhankelijk van de zwaarte van de functie. In principe geldt: hoe zwaarder de functie, hoe hoger het niveau. Bekijk op de pagina van de juiste functiefamilie wat per functieniveau de eisen zijn die daarbij horen.

Aard van de functie

Commerciële functie, gericht op het verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor de winkelverkoop. Dit omvat o.a. het controleren van aanleveringen, het onder toezicht afrekenen van artikelen, het prijzen en labelen van artikelen, het aanvullen en ordenen van vakken alsmede schoonmaak-, verzorging- en opruimwerkzaamheden. Ook worden soms klanten geholpen/doorverwezen. Kan enige tijd achtereen met dezelfde taak bezig zijn, zoals het controleren van aanleveringen, het aanvullen en ordenen van vakken. Accuratesse is vereist bij controle van niet-complexe partijen binnenkomende goederen. Kennis op VMBO niveau, aangevuld met enige oriëntatie op het werk.

Werkwijze

Deelt de tijd in op aanwijzing van de leidinggevende, door wie ook prioriteiten worden aangegeven. De aanpak van het werk verloopt volgens gekende routines en/of instructies van de leidinggevende. Is gebonden aan strikte procedures en richtlijnen ten aanzien van het klantencontact. Het toezicht is direct. De leidinggevende is altijd bereikbaar. De voorkomende problemen zijn van praktische aard en na een korte inwerktijd zelfstandig op te lossen. Heeft contacten met collega’s binnen de winkel. Deze contacten hebben betrekking op routine procedures en informatie-uitwisseling over de dagelijkse gang van zaken.

Zakelijk risico

Heeft contacten met klanten, gericht op serviceverlening: beantwoordt eenvoudige vragen of verwijst door. Daarnaast zijn er contacten met aanleverende chauffeurs/ leveranciers. Men dient waakzaam te zijn voor diefstal; diefstal dient meteen gemeld te worden bij de direct leidinggevende. Een klantgerichte houding is vereist. Men dient te reageren op signalen van de klant. Het eigen handelen mag niet nodeloos tot irritatie bij de klant leiden. Het niet goed uitvoeren van opdrachten en fouten kan leiden tot in- en externe irritatie. Kans op tijdig ontdekken en herstellen van onvolkomenheden is groot vanwege de toepassing van procedures en controle door anderen.

Werkomstandigheden

Winkelomstandigheden. Staan, tillen en (ver)plaatsen van artikelen.

 

Download uitgebreide omschrijving

Aard van de functie

Commerciële functie, gericht op verkoop. Dit omvat o.a. het helpen van klanten, het afrekenen van verkochte artikelen, het scheppen van optimale voorwaarden voor winkelverkoop zoals b.v. het op orde houden van de winkel of afdeling, voorraadbeheer, het presenteren van artikelen, klanten telefonisch berichten dat bestelde artikel is binnengekomen. Kan daarnaast hulpkrachten/aankomend verkoopmedewerkers instrueren. Schakelt regelmatig om tussen te verrichten interne werkzaamheden en klantencontact. Accuratesse is vereist bij controle van binnenkomende goederen, het afrekenen van verkochte artikelen en voorraadbeheer. Tijddwang komt voor bij pieken in klantenstromen. Kennis op VMBO/ HAVO-niveau, aangevuld met een oriëntatie op het werk (assortimentskennis en kennis van de werking van de kassa).

Werkwijze

De tijdsindeling wordt voornamelijk bepaald door de leidinggevende, de klantenstromen en door de routinematigheid van steeds terugkerende werkzaamheden zoals het terugplaatsen van artikelen e.d. Prioriteiten worden gegeven door de leidinggevende. Is gebonden aan procedures en richtlijnen ten aanzien van de klantbenadering, kassa-afhandeling en presentatie van artikelen. Het toezicht is veelal direct. De leidinggevende is doorgaans bereikbaar. De te nemen beslissingen zijn voornamelijk van praktische aard en kunnen meestal na de inwerktijd vrij gemakkelijk zelfstandig worden genomen. Heeft voornamelijk contacten met collega’s binnen de winkel en soms met collega’s van andere afdelingen binnen de organisatie. Deze contacten zijn gericht op een soepel en efficiënt verloop van de werkzaamheden en informatie-uitwisseling over de dagelijkse gang van zaken.

Zakelijk risico

Heeft contacten met klanten, gericht op serviceverlening en verkoop: beantwoordt vragen, reikt door klanten gewenste artikelen aan en rekent deze af. Daarnaast zijn er contacten met aanleverende chauffeurs/ leveranciers. Men dient waakzaam te zijn voor diefstal; diefstal dient meteen gemeld te worden bij de direct leidinggevende. Een klantgerichte houding is vereist. Men moet zich kunnen inleven in de klant. Een onjuiste benadering van klanten en fouten of onachtzaamheden bij het afrekenen kunnen leiden tot ontevreden klanten en tot gemiste verkoop en imagoverlies. Het niet goed uitvoeren van werkzaamheden kan leiden tot irritatie. Kans op tijdig ontdekken en herstellen van onvolkomenheden is groot vanwege de toepassing van procedures en controle door anderen.

Werkomstandigheden

Winkelomstandigheden. Staan, tillen en (ver)plaatsen van artikelen.

 

Download uitgebreide omschrijving

Aard van de functie

Commerciële functie, gericht op verkoop. Dit omvat o.a. klanten informeren en adviseren (daarbij rekening houdend met smaak en/of specifieke wensen van de klant), demonstreren van artikelen, verkopen, afrekenen van verkochte artikelen, afhandelen van klachten, scheppen van optimale voorwaarden voor winkelverkoop zoals b.v. het presenteren van artikelen of herindelen van het assortiment in de winkel en het verzorgen van het (levende) assortiment, zoals planten en dieren. Daarnaast kunnen diverse aanvullende taken uitgevoerd worden zoals bewaken van de voorraad, registratie, controle, instrueren van hulpkrachten/aankomend verkopers, etc. Schakelt regelmatig om tussen te verrichten interne werkzaamheden en klantencontact. Accuratesse is met name vereist bij het verrichten van administratieve werkzaamheden. Tijddwang komt voor bij pieken in klantenstromen. Kennis op HAVO-niveau, aangevuld met productkennis en/of kennis van materiaaleigenschappen/eigenschappen van levende have, zoals planten en dieren (door een vakgerichte MBO opleiding en/of gelijkwaardige interne cursussen). Daarnaast is een ruime oriëntatie op het werk (kennis van het gehele assortiment, kennis van de werking van de kassa en van interne procedures) vereist. Enige mate van bijblijven ten aanzien van ontwikkelingen en trends is noodzakelijk om juiste adviezen aan klanten te kunnen verstrekken.

Werkwijze

Deelt de tijd in op basis van aanwijzingen van de leidinggevende, de klantenstromen en goederenstromen. Voor een aantal taken, b.v. registratieve werkzaamheden, staan vaste tijdstippen waarop het werk moet zijn afgerond. Is gebonden aan procedures en gegeven richtlijnen ten aanzien van de klantbenadering en administratieve afhandeling. Kan binnen bepaalde kaders zelf beslissingen nemen ten aanzien van bijvoorbeeld aanpassingen in de presentatie, aanprijzingen, etc. Leidinggevende is gewoonlijk ter plaatse en bereikbaar, maar het toezicht is niet permanent. De te nemen beslissingen kunnen doorgaans met ten minste 3 jaar ervaring in de functie zelfstandig worden genomen. Heeft voornamelijk contacten met collega’s binnen de winkel en soms met collega’s van andere afdelingen binnen de organisatie. Deze contacten zijn gericht op afstemming en een soepel en efficiënt verloop van de werkzaamheden alsmede informatie-uitwisseling over de dagelijkse gang van zaken.

Zakelijk risico

Heeft intensieve contacten met klanten, gericht op serviceverlening, advisering en verkoop: onderzoekt wat de klant wil, handelt coulant maar verantwoord. Daarnaast zijn er contacten met aanleverende chauffeurs en leveranciers. Men dient waakzaam te zijn voor diefstal; bij diefstal zal functionaris dienen op te treden en te trachten de dief aan te houden, c.q. de aanwezige beveiligingsdienst dienen in te schakelen. Een klantgerichte houding en communicatieve vaardigheden zijn vereist. Een onjuiste benadering van en advisering aan klanten alsmede fouten of onachtzaamheden bij voorraadbeheer en/of het afrekenen kunnen leiden tot ontevreden klanten en tot omzet- en imagoverlies. Het niet goed uitvoeren van eenvoudige registraties, controles en overige werkzaamheden kan een belemmerende werking hebben op interne beheersingsprocessen. Kans op tijdig ontdekken van onvolkomenheden is redelijk groot door voornamelijk zelfcontrole.

Werkomstandigheden

Winkelomstandigheden. Staan, tillen en (ver)plaatsen van artikelen.

 

Download uitgebreide omschrijving

Aard van de functie

Commerciële functie, gericht op verkoop. Dit omvat o.a. klanten informeren en adviseren, het demonstreren van artikelen, het verkopen, het afrekenen van verkochte artikelen, het afhandelen van klachten en het scheppen van optimale voorwaarden voor winkelverkoop. Daarnaast worden diverse aanvullende taken uitgevoerd zoals bewaken van de voorraad, nabestellingen plaatsen, administratieve taken, begeleiden van verkoopmedewerkers, etc. De functie kent elementen van organiseren en controleren. Schakelt regelmatig om tussen te verrichten interne werkzaamheden en klantencontact. Accuratesse is met name vereist bij het bestellen en bij administratieve taken. Tijddwang komt voor bij pieken in klantenstromen en bij betrokkenheid bij verkoopshows. Kennis op HAVO-niveau, aangevuld met product-/materiaalkennis en/of kennis materiaaleigenschappen/eigenschappen van levende have, zoals planten en dieren (door een vakgerichte MBO opleiding en/of gelijkwaardige interne cursussen). Daarnaast is een gedegen oriëntatie op het werk (kennis van het gehele assortiment, kennis van de werking van de kassa en kennis van diverse procedures) vereist. Bijblijven ten aanzien van ontwikkelingen en trends is noodzakelijk om juiste adviezen aan klanten te kunnen verstrekken.

Werkwijze

Deelt de tijd in op basis van de klantenstromen en goederenstromen. Voor enkele taken, b.v. administratieve werkzaamheden, staan vaste tijdstippen waarop het werk moet zijn afgerond. Is gebonden aan bepaalde procedures. Neemt initiatieven ten aanzien van de klantafhandeling. Neemt indien nodig klanten met klachten of moeilijke klanten over van collega’s. Signaleert verbetermogelijkheden ten aanzien van bijvoorbeeld de samenstelling van het (levende) assortiment, de presentatie van artikelen en/ of de werkwijze. Kan mede bepalen welke artikelen uit het assortiment tijdens de shows gepresenteerd worden. Kan zelf ook beslissingen nemen bijvoorbeeld ten aanzien van de presentatie van artikelen of aanprijzingen. Het toezicht is niet permanent. Af en toe worden ongewone problemen aan leidinggevende voorgelegd. De te nemen beslissingen kunnen doorgaans op grond van enkele jaren ervaring als adviseur in het vakgebied zelfstandig worden genomen. Heeft contacten met collega’s binnen de organisatie. Deze contacten zijn gericht op het signaleren van afwijkingen in interne routines en procedures.

Zakelijk risico

Heeft intensieve contacten met klanten, gericht op serviceverlening, advisering, verkoop en klachtenafhandeling. Komt tegemoet aan wensen en behoeften van de klant, ook wanneer deze niet rechtstreeks door de klant worden aangegeven. Daarnaast zijn er contacten met aanleverende chauffeurs en leveranciers (ook in verband met bestellingen). Men dient waakzaam te zijn voor diefstal; bij diefstal zal functionaris dienen op te treden en te trachten de dief aan te houden, c.q. de aanwezige beveiligingsdienst dienen in te schakelen. Een klantgerichte houding en communicatieve vaardigheden zijn vereist. Een onjuiste benadering van en advisering aan klanten alsmede fouten of onachtzaamheden bij voorraadbeheer en/of het afrekenen kunnen leiden tot ontevreden klanten en tot omzet- en imagoverlies. Het niet goed uitvoeren van belangrijke administratieve werkzaamheden en controles kan een belemmerende werking hebben op interne beheersingsprocessen en leiden tot financiële schade. Kans op tijdig ontdekken van onvolkomenheden is redelijk groot door voornamelijk zelfcontrole.

Werkomstandigheden

Winkelomstandigheden. Staan, tillen en (ver)plaatsen van artikelen.

 

Download uitgebreide omschrijving

Aard van de functie

Commerciële functie, gericht op verkoop. Dit omvat o.a. klanten informeren en adviseren, het demonstreren van artikelen, het verkopen, het afrekenen van verkochte artikelen, het afhandelen van klachten en het scheppen van optimale voorwaarden voor winkelverkoop. Daarnaast worden diverse aanvullende en ad hoc taken uitgevoerd, zoals het geven van inkoopadviezen met betrekking tot het assortiment, (na)bestellingen plaatsen, reparatie-afhandeling, administratieve taken, voorbereiden en organiseren van shows, personele taken etc. De functie kent elementen van organiseren en controleren. Schakelt regelmatig om tussen te verrichten interne werkzaamheden en klantencontact. Accuratesse is met name vereist bij het inkopen en/of nabestellen van artikelen en bij administratieve taken. Tijddwang komt voor bij pieken in klantenstromen en bij de voorbereiding van en tijdens shows. Kennis op MBO-niveau, aangevuld met kennis van product-/materiaaleigenschappen en/of eigenschappen van levende have, zoals planten en dieren (door een vakgerichte opleiding aangevuld met interne bedrijfsopleidingen). Daarnaast is een gedegen oriëntatie op het werk (kennis van het gehele assortiment, kennis van de werking van de kassa en van diverse procedures) vereist. Bijblijven ten aanzien van ontwikkelingen en trends is noodzakelijk om juiste adviezen aan klanten te kunnen verstrekken.

Werkwijze

Deelt de tijd in binnen globaal aangegeven grenzen, daarbij rekening houdend met de verwachte klantenstromen en goederenstromen. Voor bepaalde activiteiten, b.v. administratieve taken, inkopen en nabestellen, staan vaste tijdstippen, waarop het werk moet zijn afgerond. Is gebonden aan bepaalde procedures. Geeft zelf vorm aan de klantbenadering. Signaleert verbetermogelijkheden ten aanzien van de samenstelling van het assortiment, de presentatie van artikelen en/ of de werkwijze. Neemt initiatieven. Kan in voorkomende gevallen beslissingen nemen ten aanzien van de inkoop en/of het nabestellen van artikelen, ten aanzien van de keuze van artikelen voor shows, voor artikelen die in de opruiming gaan en de mate van afprijzing voor de opruiming. Het toezicht is niet permanent. Slechts ongewone problemen worden aan leidinggevende voorgelegd. De te nemen beslissingen kunnen doorgaans op grond van meerder jaren ervaring als specialist in het vakgebied zelfstandig worden genomen. Heeft regelmatig contacten met collega’s en leidinggevenden binnen de organisatie. Deze contacten zijn gericht op het signaleren van afwijkingen in interne routines en procedures.

Zakelijk risico

Heeft intensieve contacten met (vaste) klanten, ook veeleisende klanten, gericht op serviceverlening, advisering, verkoop en klachtenafhandeling. Houdt zich op de hoogte van klantenwensen en behoeften en creëert in de winkel een klantvriendelijke sfeer en omgeving. Daarnaast zijn er contacten met aanleverende chauffeurs en leveranciers (in verband met inkoop). Men dient waakzaam te zijn voor diefstal; bij diefstal zal functionaris dienen op te treden en te trachten de dief aan te houden, c.q. de aanwezige beveiligingsdienst dienen in te schakelen. Functionaris heeft vele vaste klanten die speciaal door hem geholpen willen worden. Een klantgerichte houding en communicatieve vaardigheden zijn vereist. Een onjuiste benadering van en advisering aan klanten, fouten of onachtzaamheden bij voorraadbeheer en/of het afrekenen en het niet nakomen van gemaakte afspraken met klanten b.v. inzake bestellingen en reparaties kunnen leiden tot ontevreden klanten en tot omzet- en imagoverlies. Een verkeerde keuze bij het geven van inkoopadviezen of het foutief (na)bestellen kan leiden tot omzet- en imagoverlies. Het niet goed uitvoeren van belangrijke administratieve werkzaamheden en controles kan een belemmerende werking hebben op interne beheersingsprocessen en leiden tot financiële schade. Kans op tijdig ontdekken van onvolkomenheden is redelijk groot door voornamelijk zelfcontrole.

Werkomstandigheden

Winkelomstandigheden. Staan, tillen en (ver)plaatsen van artikelen.

 

Download uitgebreide omschrijving

Kies verkoopleiding

Mogelijk past een andere functie beter.

 

Klik hier om dit te controleren

Kijk op deze pagina voor de actuele loontabellen.

>> Loontabel tuinbranche