Er zijn negen functieniveaus. Deze corresponderen met de schalen A tot en met I. Het functieniveau van de medewerker is afhankelijk van de zwaarte van de functie. In principe geldt: hoe zwaarder de functie, hoe hoger het niveau. Bekijk op de pagina van de juiste functiefamilie wat per functieniveau de eisen zijn die daarbij horen.

Aard van de functie

Functie gericht op het uitvoeren van eenvoudige, ondersteunende werkzaamheden met name in de spoelkeuken. Daarnaast worden ook wel voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van of in de kantine, keuken of het tuinrestaurant uitgevoerd. De werkzaamheden vertonen enige variatie van afwassen van pannen, glazen, servies en bestek tot het snijden en wassen van fruit, groente en dergelijke. De werkzaamheden bevatten in zichzelf veel routine, ze zijn kortcyclisch en vertonen weinig variatie. De functionaris schakelt af en toe om tussen de verschillende hoofdtaken en de daarbij horende werkzaamheden. Accuratesse is vooral vereist bij het in acht nemen van hygiëne-eisen tijdens het reinigen van kook- en eetgerei en het voorbereiden van etenswaren. Tijddwang komt af en toe voor wanneer er grote bezoekersaantallen in de horecagelegenheid zijn. Kennis ligt op VMBO niveau, aangevuld met enige oriëntatie op het werk en een korte training (basis)hygiëne.

Werkwijze

Deelt de eigen tijd in op aanwijzing van de leidinggevende door wie ook prioriteiten worden bepaald; volgt dan verder voor het overige vaste routines. De aanpak en vormgeving van de werkzaamheden verlopen volgens gekende routines en/of instructies van de leidinggevende. Is gebonden aan strikte procedures en richtlijnen ten aanzien van het hygiënisch werken en het klantencontact. Het toezicht is overwegend direct en vrijwel permanent aanwezig. Bij het nemen van besluiten dient de functio-naris te kiezen uit de mogelijkheden die besloten liggen in de voorschriften en werkinstructies. De voorkomende problemen zijn altijd van praktische aard en de leidinggevende is in geval van vragen vrijwel steeds snel bereikbaar. Heeft regelmatig contact binnen de eigen afdeling met collega’s en de leidinggevende. Deze interne contacten zijn hoofdzakelijk gericht op informatie-uitwisseling en een vlotte afhandeling van eigen werkzaamheden.

Zakelijk risico

Heeft af en toe contact met chauffeurs van leveranciers. Deze contacten zijn gericht op informatie-uitwisseling en laden/lossen van goederen. Fouten of onachtzaamheden tijdens werkzaamheden in de spoelkeuken kunnen leiden tot breuk van servies of tot onhygiënische situaties die tot irritaties, imagoverlies en mogelijk zelfs tot ziekte onder de gasten kan leiden. Kans op tijdig ontdekken en herstellen van onvolkomenheden is groot vanwege zelfcontrole en de toepassing van procedures en controle door anderen.

Werkomstandigheden

Werkt overwegend in de (spoel)keuken van of in de kantine of het tuinrestaurant. Veel lopen en staan. Regelmatig bukken, tillen, sjouwen. Kans op letsel als gevolg van snijden, branden e.d.

 

Download uitgebreide omschrijving

Aard van de functie

Functiegericht op het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de kantine, de keuken of het tuinrestaurant. De werkzaamheden vertonen de nodige variatie van afwassen, schoonmaken, koffie of thee zetten, maken van broodjes en andere etenswaren, de vitrine bijvullen met producten, afrekenen bij de kassa en te woord staan van klanten. De werkzaamheden worden afwisselend en doorgaans achtereenvolgend maar soms gelijktijdig uitgevoerd. De diverse werkzaamheden bevatten repeterende elementen maar ze zijn al met al wel gevarieerd. De functionaris schakelt vrij regelmatig om tussen de verschillende werkzaamheden. Accuratesse is vooral vereist bij het in acht nemen van hygiëne-eisen tijdens het afwassen, schoonmaken, het bereiden en (uit)serveren van voedsel en drank. Tijddwang komt enkele keren per dag kortstondig en dan veelal in pieken voor. Kennis ligt op VMBO niveau, aangevuld met een oriëntatie op het werk en enkele vakgerichte trainingen (bijvoorbeeld Sociale Hygiëne en HACCP).

Werkwijze

Deelt de eigen tijd in deels op aanwijzing van de leidinggevende die op hoofdlijnen de prioriteiten aangeeft en deels naar eigen inzicht in directe reactie op de drukte van het moment in de horecagelegenheid respectievelijk op zaken die eerst gedaan moeten worden. De aanpak en vormgeving van de werkzaamheden verlopen volgens gekende routines en/of instructies van de leidinggevende. Is gebonden aan strikte procedures en richtlijnen ten aanzien van het hygiënisch werken. Is rekening houdend met algemene fatsoens- en etiquetteregels vrij in de wijze waarop de klanten tegemoet worden getreden. Servicegerichtheid is van belang om het verblijf in de horecagelegenheid voor de gasten aangenaam te maken. Het toezicht is deels direct en deels indirect maar niet intensief. Bij het nemen van besluiten dient de medewerker enerzijds gebruik te maken van de ruimte die de voorschriften en werkinstructies laten en anderzijds in te spelen op de vragen en wensen van de gasten in de horecagelegenheid. De voorkomende problemen zijn meestal van praktische aard en zijn met enig inzicht door de functionaris zelf op te lossen. De leidinggevende is in geval van lastiger problemen en besluiten doorgaans te raadplegen. Heeft dagelijks contact met alle medewerkers binnen de horecagelegenheid. Deze interne contacten zijn gericht op informatie-uitwisseling en op een vlotte en correcte bediening van de gasten in de kantine, de keuken of het tuinrestaurant.

Zakelijk risico

Heeft dagelijks contact met gasten in de horecagelegenheid. Deze contacten zijn gericht op een correcte opname van bestellingen, bediening en afrekening bij de kassa. Fouten of onachtzaamheden tijdens de schoonmaakwerkzaamheden of de bereiding van voedsel en drank kunnen leiden tot onhygiënische situaties die tot irritaties, imagoverlies en mogelijk zelfs tot ziekte onder de gasten kan leiden. Fouten bij het afrekenen kunnen leiden tot financiële schade. Kans op tijdig ontdekken en herstellen van onvolkomenheden is behoorlijk groot vanwege zelfcontrole, de toepassing van procedures en oplettendheid van gasten.

Werkomstandigheden

Werkt overwegend in de (spoel)keuken van of in de kantine of het tuinrestaurant. Veel lopen en staan. Regelmatig bukken, tillen, sjouwen. Kans op letsel als gevolg van snijden, branden e.d.

 

Download uitgebreide omschrijving

Aard van de functie

Functie gericht op het aansturen van enkele medewerkers en het verzorgen van begeleidende taken naast het zelf meedraaien in het merendeel van de uitvoerende werkzaamheden in de kantine, de keuken of het tuinrestaurant. De begeleidende taken hebben betrekking op het samenstellen van het assortiment, het zorgdragen voor een adequaat voorraadbeheer en voor een hygiënisch verantwoorde en een zo appetijtelijk mogelijke uitstalling en presentatie van de producten in de horecagelegenheid. De functie kent naast leidinggevende ook administratieve en commerciële elementen. De functionaris schakelt regelmatig om tussen en binnen de verschillende werkzaam-heden. Accuratesse is vooral vereist bij bewaken van de hygiëne-eisen, de samenstelling van het assortiment, het voorraadbeheer en de presentatie van bederfelijke producten. Tijddwang komt enkele keren per dag kortstondig en dan veelal in pieken voor. Kennis ligt op MBO-niveau, aangevuld met een gedegen oriëntatie op het werk en enkele vakgerichte trainingen (bijvoorbeeld Sociale Hygiëne en HACCP).

Werkwijze

Deelt de eigen tijd en die van de medewerkers in en stelt wanneer nodig de prioriteiten; speelt daarbij in op de drukte in de horecagelegenheid. De aanpak en vormgeving van de werkzaamheden verlopen deels volgens de zelf opgestelde routines en/of instructies. Houdt zich strikt aan en bewaakt de naleving van de voorschriften ten aanzien van het hygiënisch werken. Is rekening houdend met algemene fatsoens- en etiquetteregels vrij in de wijze waarop de klanten tegemoet worden getreden. Servicegerichtheid en het creëren van een aangename sfeer zijn hierbij -ook in commercieel opzicht- van belang. Initiatief en inzicht zijn vereist bij het doen van voorstellen voor de assortimentssamenstelling, het voorraadbeheer en bij de uitstalling en presentatie van de producten. Het toezicht is deels direct en deels indirect maar niet intensief. Bij het nemen van besluiten dient de medewerker diverse zaken onderling goed af te wegen alvorens te beslissen; dient daarbij steeds rekening te houden met de wensen van de gasten. De voorkomende problemen zijn op basis van eigen inzicht en ervaring zelf op te lossen. De directie is in geval van complexe problemen te raadplegen. Heeft dagelijks intensief contact met alle medewerkers binnen de horecagelegenheid en af en toe ook met collega’s in andere afdelingen van het tuincentrum. Deze interne contacten zijn gericht op informatie-uitwisseling en op een efficiënte en correcte bediening van de gasten. Geeft leiding aan enkele medewerkers in de horecagelegenheid.

Zakelijk risico

Heeft dagelijks contact met gasten in de horecagelegenheid. Deze contacten zijn gericht op vragen over het assortiment en een correcte opname van bestellingen, bediening en afrekening bij de kassa. Fouten of onachtzaamheden tijdens de werkverdeling, de samenstelling en presentatie van het assortiment, het voorraadbeheer en de uitvoerende werkzaamheden kunnen leiden tot tijdverlies, een onaantrekkelijke menukaart, onhygiënische situaties, manco of voorraden over de datum en dus tot irritaties, imagoverlies en (forse) financiële schade. Kans op tijdig ontdekken en herstellen van onvolkomenheden is redelijk en berust vooral op zelfcontrole, de toepassing van procedures en oplettendheid van gasten.

Werkomstandigheden

Werkt deels onder kantooromstandigheden en deels in de horecagelegenheid. Afwisselend zitten, lopen en staan. Nu en dan bukken, tillen, sjouwen. Enige kans op letsel als gevolg van snijden, branden e.d.

 

Download uitgebreide omschrijving

Kijk op deze pagina voor de actuele loontabellen.

>> Loontabel tuinbranche