De beroepsprocedure
 1. De werknemer dient beroep aan te tekenen binnen 6 weken nadat hij redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de beslissing van de werkgever.
 2. Het beroep wordt aanhangig gemaakt door het indienen van een schriftelijk en met redenen omkleed, ondertekend en gedagtekend beroepschrift bij de Sociale Commissie.
 3. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld tegen de gevolgde procedure, de uiteindelijke keuze voor een functiefamilie en/of de vaststelling van het daarbij behorende functieniveau.
  Geschillen over de functiebeschrijving dienen te zijn beslecht door middel van het ‘goed’ overleg en, indien de onderneming waar de werknemer werkt een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging heeft, de interne Paritaire Geschillencommissie.
 4. Het beroepschrift dient tenminste te omvatten:
  a.       naam, voor(naam)(letters) en volledig adres vande werknemer;
  b.      naam en adres vande werkgever;
  c.       indien de werknemer zich wil laten bijstaan: naam/ namen vande persoon/personen door wie de werknemer zich in de beroepsprocedure wil laten bijstaan;
  d.      de functiebenaming, functieomschrijving en een kopie vande brief vande werkgever metde vaststelling vande waardering vande functie, met daarin de functiefamilie en het functieniveau van de functie van de werknemer;
  e.      een kopie vanhet bezwaarschrift;
  f.        de uitspraak vanwerkgever op het ‘goed overleg’ en/of het advies van de interne geschillencommissie en de daarmee samenhangende stukken;
  g.       een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het geschil en de hierop gebaseerde vordering.
De behandeling van het beroepschrift
 1. De Sociale Commissie (artikel 17 cao Retail Non-Food).
 2. Indien het beroepschrift compleet en ontvankelijk is, geeft de Sociale Commissie aan hoe de verdere procedure verloopt en stuurt de Sociale Commissie een bevestiging van ontvangst naar de indiener van het beroepschrift en diens werkgever. De Sociale Commissie bepaalt de verdere behandelingswijze. De Sociale Commissie kan bij technische kwesties een advies vragen aan de deskundigen (De Leeuw Consult en/De Unie/CNV FUWA-deskundige).